Home Теми для обговорення Участь громадськості Протокол про РВПЗ (Регістр викидів та перенесення забруднювачів)
  • Групове фото учасників семінару

ВГО "Розвиток та довкілля"

 
Протокол про РВПЗ (Регістр викидів та перенесення забруднювачів)

РВПЗ являє собою екологічну базу даних або опис потенційно небезпечних хімічних речовин та / або забруднювачів, що викидаються в атмосферу, що скидаються у воду і грунт і переносяться з тієї чи іншої території для переробки або видалення.

Основні характеристики системи РВПЗ:

 

- Складання переліку хімічних речовин, груп хімічних речовин та інших відповідних забруднювачів, що викидаються / скидаються в навколишнє середовище або переносяться з тієї чи іншої території;

- Збір та надання комплексних даних по викидах / скидах та переносу (у атмосферу, воду і грунт);

- Збір даних в розбивці за джерелами з охопленням точкових джерел і неточковких джерел, коли це доцільно;

- Підготовка періодично (переважно щорічно) даних;

- Інформування громадськості.

Деякі РВПЗ містять оцінки викидів / скидів з дифузних джерел, таких як сільське господарство і транспорт, і в результаті кінцевого споживання продукції. Ці дані складаються природоохоронними органами. Дані РВПЗ можуть бути представлені у вигляді географічної карти або на паперовому носії, або в інтернеті. Дані РВПЗ можуть бути представлені в розбивці по галузях промисловості, об'єктах, хімічних речовинах або групам речовин. Для кращого розуміння даних РВПЗ часто надається додаткова інформація. РВПЗ різних країн можуть відрізнятися один від одного, представленими в них небезпечними хімічними речовинами і забруднювачами, галузями промисловості і категоріями підприємств, і типами викидів / скидів.

Основні елементи системи РВПЗ

Відповідно до Протоколу кожна Сторона складає і веде доступний для громадськості національний регістр викидів і перенесення забруднювачів, який:

а) ведеться в розбивці по конкретних об'єктах щодо звітності по точковим джерелам;

б) містить у собі дані по дифузним джерелам;

в) у відповідних випадках ведеться в розбивці по конкретним забруднювачам або по

конкретним відходам;

г) охоплює різні компоненти навколишнього середовища, проводячи різницю між

викидами в повітря, землю і воду;

д) включає інформацію про перенесення;

е) ґрунтується на обов'язковій звітності, що подається на періодичній основі;

ж) включає стандартизовані і своєчасно представлені дані,

обмежене число стандартизованих порогових значень для подання

звітності і, за наявності, обмежене число положень про конфіденційність;

з) є логічно послідовним і за своєю побудовою повинен бути зручним

для користувачів, а також доступним для громадськості, в тому числі, в електронній формі;

і) передбачає участь громадськості в його створенні і модифікації;

к) являє собою структуровану і комп'ютеризовану базу даних або ряд пов'язаних баз даних, що ведуться компетентним органом.

Сфера охоплення Протоколу

Протокол з РВПЗ охоплює 64 види діяльності та 86 речовин і категорій речовин.

Стаття 6 Протоколу, що стосується сфери охоплення регістра, передбачає проведення Сторонами огляду вимог за поданням звітності, а також перегляду переліків видів діяльності, забруднювачів і порогових значень, зазначених у додатках до нього.

Види діяльності

Протокол з РВПЗ охоплює 64 види діяльності, які згруповані по секторах (енергетика, виробництво та обробка металів, промисловість з переробки мінеральної сировини, хімічна промисловість, управління відходами та стічними водами, виробництво та обробка паперу і деревини, інтенсивне тваринництво і аквакультура, продукти тваринництва та рослинництва та інші види діяльності).

Основні види діяльності перераховані у додатку 1 до Протоколу про РВПЗ.

Інформація про викиди з об'єктів, що здійснюють види діяльності, які перераховані в додатку I, повинна дати громадянам тієї чи іншої країни об'єктивне загальне уявлення про рівень забруднення, джерелами якого є промислові установки, що знаходяться на їх території. На національному рівні можуть бути додані і інші види діяльності, якщо Сторона вважає це за доцільне.

Речовини

У додатку II до Протоколу по РВПЗ перераховано 86 забруднюючих речовин і категорій речовин. При підготовці програми II використовувалися переліки речовин, регламентовані рядом міжнародно-правових актів, включаючи наступні:

а) перелік речовин КПОЗ / Європейського реєстру викидів забруднювачів (ЕРВЗ);

б) перелік пріоритетних речовин Рамкової директиви ЄС про водні ресурси;

в) основні речовини, регламентовані Рамковою конвенцією Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату; а також

г) речовини, регламентовані Стокгольмською конвенцією про стійкі органічні забруднювачі (СОЗ), Роттердамською конвенцією про процедуру попередньо обґрунтованої згоди відносно окремих небезпечних хімічних речовин і пестицидів у міжнародній торгівлі, Конвенцією про захист морського середовища північно-східній частині Атлантичного океану, Міжнародною конвенцією по запобіганню забруднення з суден та Конвенцією ЄЕК ООН про транскордонне забруднення повітря на великих відстанях.

Учасники переговорів прагнули уникнути збігів і дублювання при поданні звітності у відповідності з цими документами. З цією метою було погоджено 86 речовин і категорій речовин, включаючи парникові гази, речовини, що ведуть до виснаження озонового шару, важкі метали, пестициди, прекурсори підкислення і стійкі органічні забруднювачі.

Речовини, перераховані в додатку II до Протоколу по РВПЗ.

Багато з речовин, включених у додаток II, підлягають жорстким обмеженням, заборонені або поступово виводяться з обороту відповідно до міжнародних угод. Вони включені в Протокол по РВПЗ для повноти картини, хоча в більшості випадків їх використання і, отже, подання звітності по них буде обмеженим. Сторони можуть включити до своїх національних РВПЗ додаткові речовини, якщо вважатимуть це за доцільне.

Викиди

Визначення викидів: "Викид" означає будь-яке введення забруднювачів у навколишнє середовище в результаті будь-якої антропогенної діяльності, незалежно від того, чи є воно навмисним чи аварійним, плановим або позаплановим, включаючи розлив, емісію, випуск, закачування, видалення або скидання у відвал або через системи каналізації без остаточного очищення стічних вод.

Використовуваний в протоколі про РВПЗ термін "викиди" охоплює ряд термінів, які використовуються в різних країнах для позначення процесу введення забруднюючих речовин у навколишнє середовище, таких, як:

а) емісія (часто використовується для позначення процесу введення забруднюючих речовин в навколишнє середовище з точкових джерел);

б) скиди (раніше використовувався для позначення введення забруднюючих речовин у воду).

Визначення Протоколу є широким, оскільки охоплює планові та позапланові викиди, такі, як аварійні викиди. Саме визначення включає в себе наступні три основних елементи:

а) "введення забруднювачів" - в Протоколі визначення викидів не ув'язується з конкретними забруднювачами, переліченими у додатку II, що забезпечує динамічний підхід, не обмежує коло забруднювачів, які можуть бути включені в РВЗП;

б) "в навколишнє середовище" - в Протоколі по РВПЗ йдеться про навколишнє середовище в цілому, але застосовуваний підхід передбачає його диференціацію за компонентами, оскільки потрібно подавати звітність про викиди в атмосферу, воду і землю;

в) "в результаті будь антропогенної діяльності" - надавати відомості необхідно лише про викиди, які є прямим (точкові джерела) або непрямим (дифузні джерела, включаючи сільське господарство та дорожній рух) результатом діяльності людини.

За викидами, що є результатом природних явищ, наприклад вулканічних вивержень, подавати звітність не потрібно. Про аварійні викиди об'єктів, викликаних будь-яким природним явищем, наприклад повінню, повідомляти треба, тому що забруднювачі утворилися в результаті антропогенної діяльності.

Категорії викидів

Викиди і перенесення в результаті планової діяльності або позаштатних ситуацій.

Інформація, включає в себе інформацію про загальні викиди і перенесення в результаті планової діяльності або позаштатних ситуацій.

У Протоколі за РВПЗ згадуються одночасно "планові та позапланові" викиди і "навмисні і аварійні" викиди (стаття 2). У пункті 6 статті 7 звертається увага на обов'язок операторів повідомляти про викиди в усіх випадках. Позапланові та аварійні викиди називаються в ньому викидами в результаті "позаштатних ситуацій". Наприклад, слід повідомляти про викиди в результаті аварійних вибухів. В кінцевому рахунку оператори повинні подавати звітність за всіма цими викидами.

Дифузні джерела

Звітність по дифузним джерелам є, згідно з Протоколом, одним з основних елементів РВПЗ. Протокол про РВПЗ визначає "дифузні джерела" як "безліч дрібних або розсіяних джерел, з яких забруднювачі можуть викидатися в землю, повітря або воду, сукупний вплив яких на ці компоненти навколишнього середовища може бути значним і для яких практично недоцільно збирати звітність по кожному окремому джерелу ". Це широке визначення, що охоплює по суті всі джерела забруднення, крім точкових.

Перенесення за межі ділянки.

"Перенесення за межі ділянки" означає переміщення за межі об'єкта забруднювачів або відходів, призначених для видалення або рекуперації, і забруднювачів, що містяться в стічних водах, призначених для очищення.

Якщо "викиди" зазвичай трактуються як поняття, що охоплює ситуації, коли забруднювачі викидаються або вводяться в навколишнє середовище з об'єкта або з інших джерел, поняття "перенесення", на відміну від першого, застосовується у разі переміщення забруднювачів всередині об'єктів або між об'єктами. Протокол охоплює тільки переноси "за межі ділянки".

Відповідно до Протоколу кожна Сторона повинна зробити вибір між підходом, орієнтованим на конкретні забруднювачі, і підходом, орієнтованим на конкретні види відходів, для складання звітності про перенесення відходів за межі ділянки. Ці альтернативи в деяких випадках називають "подвійним підходом" до надання звітності.

Вимоги до звітності будуть залежати від того, який з підходів обере кожна Сторона або регіональна організація економічної інтеграції, а також від вибору граничних значень потужності або граничних значень чисельності працівників.

Підводячи межу можна визначити:

Регістр викидів і перенесення забруднювачів (РВПЗ) являє собою національну або регіональну базу екологічних даних або опис потенційно небезпечних хімічних речовин і (або) забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферу, воду або грунт і транспортуються з території підприємств для обробки та утилізації.

РВПЗ є важливим інструментом державної екологічної політики в цілому, який стимулює підприємства, що повідомляють дані, до скорочення забруднення і дозволяє заручитися широкою громадською підтримкою при проведенні державної екологічної політики. Держава може встановити довгострокові національні цілі охорони навколишнього середовища на підтримку сталого розвитку та використовувати РВПЗ як важливий інструмент, що дозволяє об'єктивно оцінити, наскільки добре виконуються ці цілі.

РВПЗ є джерелом інформації на місцевому, регіональному, загальнонаціональному і міжнародному рівнях. При наявності системи РВПЗ місцеві або регіональні органи управління можуть оцінити стан місцевого навколишнього середовища і використовувати РВПЗ як одне з джерел даних для оцінки ризиків, які існують для здоров'я населення і навколишнього середовища. Використання даних РВПЗ як основної інформації щодо оцінки цих ризиків дозволяє владі країни і міжнародним організаціям послідовно і уніфіковано оцінювати і зіставляти екологічні проблеми, наприклад, шляхом розгляду різних впливу забруднення і пересування в навколишньому середовищі небезпечних хімічних речовин і забруднювачів, які охоплюються РВПЗ. Іншими словами, результати РВПЗ можна використовувати як вихідні дані дисперсійних моделей для оцінки стану навколишнього середовища в часі в конкретному місці.

Нарешті, існування РВПЗ служить серйозним двигуном скорочення забруднення в багатьох секторах економіки. Насправді поширення даних РВПЗ змушує підприємства-джерела небезпечних хімічних речовин та / або забруднювачів змагатися у скороченні викидів / скидів. Зрештою, ніхто не хоче виглядати в очах громадськості умисним шкідником навколишнього середовища або причиною можливих несприятливих наслідків для здоров'я людини.